دوشنبه / ۲۳ دی ۱۳۹۸ / ۱۱:۴۵
سرویس : سامانه انتشار اطلاعات
کد خبر : ۱۴۲۵۵
گزارشگر : ۲۴۵۵۷
سرویس سامانه انتشار اطلاعات

فهرست مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد

پیرو مصوبات کمیته شفاف سازی فهرست مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد.

اطلاعات مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نام واحد سازمان فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

1.      

ابوذر

ابراهیمی ترکمان

حوزه ریاست

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

رسمی تامین اجتماعی

دکترا

9/10/1392


2.      

سیدمحمدحسین

هاشمی

حوزه معاونت همکاری های علمی و فرهنگی

معاون همکاری های علمی و فرهنگی

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

6/12/1392


3.      

احسان

خزاعی

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی

18/5/1395


4.      

قربانعلی

پور مرجان ورجوی

حوزه معاونت توسعه روابط فرهنگی

 بین المللی

معاون توسعه روابط فرهنگی بین المللی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

24/8/1398


5.      

محسن

شجاع خانی

اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی

مدیرکل همکاریهای علمی و دانشگاهی

رسمی خدمات درمانی

دکترا

15/12/1398


6.      

محمدعلی

کیانی

اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور

مدیرکل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی

16/8/1396


7.      

مهدی

سعادت نژاد

اداره کل همکاری های رسانه ای و فضای مجازی

مدیرکل همکاری های رسانه ای و فضای مجازی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

19/12/1397


8.      

علی

سعادتقلی پور آذر

اداره کل مبادلات فرهنگی و

سازمان های بین المللی

مدیرکل مبادلات فرهنگی و سازمان های بین المللی

رسمی خدمات درمانی

دکترا

8/3/1397


9.      

سودابه

ملایری

اداره کل توسعه روابط فرهنگی

آفریقا - عربی

مدیرکل توسعه روابط فرهنگی

 آفریقا - عربی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

9/10/1396


ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نام واحد سازمان فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

10.  

علیرضا

اسماعیلی کلیشمی

اداره کل توسعه روابط فرهنگی

اروپا - آمریکا

مدیرکل توسعه روابط فرهنگی

 اروپا - آمریکا

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

12/4/1398


11.  

محمود

خورشیدی

اداره کل تشریفات و پشتیبانی

مدیرکل تشریفات و پشتیبانی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

28/8/1397


12.  

احمد

عالمی

اداره کل بین المللی تبلیغ

مدیرکل بین المللی تبلیغ

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

4/12/94


13.  

علی

نیکوکلام ندیمی

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

1/11/1393


14.  

مسعود

احمدوند

اداره کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و مدیریت عملکرد

مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و مدیریت عملکرد

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

22/2/1397


15.  

سیدقاسم

حسینی میرصفی

اداره کل توسعه منابع انسانی

مدیر کل توسعه منابع انسانی

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

10/12/1395


16.  

محمدمهدی

تسخیری

مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها

رییس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها

رسمی خدمات درمانی

دکترا

24/7/1395


17.  

علی اکبر

طالبی متین

مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات

رییس مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

1/1/1397


18.  

محمدمهدی

ایمانی پور

حوزه ریاست

مشاور

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

13/1/1395


19.  

علی

بختیاری

حوزه معاونت توسعه روابط فرهنگی بین المللی

مشاور

پیمانی

کارشناسی ارشد

18/10/1397


20.  

محمدجواد

تسخیری

حوزه ریاست

مشاور

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

1/4/1390


ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نام واحد سازمان فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

21.  

هادی

نکونود

حوزه معاونت همکاری های علمی و فرهنگی

مشاور

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

9/10/1396


22.  

عبدالمجید

ابوالقاسمی

اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

15/12/1397


23.  

حمیدرضا

احمدی درینی

اداره کل تشریفات و پشتیبانی

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

23/1/1396


24.  

مصطفی

امیدی

اداره کل توسعه روابط فرهنگی

 آسیا- اقیانوسیه

معاون مدیرکل

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

13/9/1395


25.  

محمدتقی

امینی

اداره کل توسعه روابط فرهنگی

 اروپا - آمریکا

معاون مدیرکل

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

3/8/1396


26.  

محسن

پناهنده

اداره کل مبادلات فرهنگی و

 سازمان های بین المللی

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

9/10/1396


27.  

مهدی

خالقی راد

اداره کل توسعه روابط فرهنگی

آفریقا - عربی

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

2/4/1397


28.  

29.  

رضا

عزیزیان

اداره کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و مدیریت عملکرد

معاون مدیرکل

پیمانی

کارشناسی ارشد

13/8/1398


30.  

محمدرضا

فاضل کوهانی

اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور

معاون مدیرکل

پیمانی

کارشناسی ارشد

1/7/1397


31.  

قاسم

مرادی

اداره کل بین المللی تبلیغ

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

19/1/1396


ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نام واحد سازمان فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

32.  

وجیهه اله

مومیوند

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

معاون مدیرکل

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

10/10/1397


33.  

احمد علی

مهری اردستانی

اداره کل توسعه منابع انسانی

معاون مدیرکل

رسمی خدمات درمانی

کارشناسی ارشد

16/3/1395


34.  

مهدی

نیکخواه قمی

اداره کل همکاری های رسانه ای و فضای مجازی

معاون مدیرکل

پیمانی

کارشناسی ارشد

5/4/1398


35.  

مجید

کامرانی

مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات

معاون برنامه ریزی، بودجه ریزی  و نوسازی اداری مرکز

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی ارشد

18/2/1398


36.  

کامران

پزشکی

مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات

معاون آمار و فناوری اطلاعات مرکز

رسمی تامین اجتماعی

کارشناسی

2/1/1397


37.  

محمدرسول

الماسیه

مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها

معاون مرکز

رسمی خدمات درمانی

دکترا

11/9/1397


38.  

عبدالرضا

سیفی

مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی

معاون مرکز

پیمانی

کارشناسی ارشد

31/2/1397


39.  

مجتبی

نوروزی

مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی

معاون مرکز

پیمانی

کارشناسی ارشد

4/12/1397


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تعداد بازدید : ۶۰۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید